KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ


Cel: zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu rekreacji ruchowej w wybranej specjalności; absolwenci otrzymają legitymację instruktora rekreacji ruchowej we wspinaczce skałkowej / uprawnienia zawodowe MEN/.

Miejsce:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk, ul. Kazimierz Górskiego 1
Ścianka wspinaczkowa ALFA Centrum Gdańsk, ul. Kołobrzeska


Uczestnicy: osoby z wykształceniem co najmniej średnim

Czas trwania: 150 godzin zajęć realizowanych w sesjach z możliwością uzgodnienia terminów z uczestnikami

Forma organizacyjna: zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (ćwiczenia)

Formy zaliczenia:
  • egzamin z teorii i praktyki dyscypliny sportowej
  • uczestnictwo w zajęciach praktycznych i teoretycznych
Zasady rekrutacji: złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzi:
  • podanie skierowane do Dyrektora Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
  • kwestionariusz osobowy
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej, odpis lub potwierdzona kopia
  • zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w kursie
  • 2 fotografie
  • oświadczenie o treści: "W przypadku przyjęcia mnie na kurs zobowiązuję się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z odbywanym kursem."
  • potwierdzona kopia dowodu osobistego
  • dowód wpłaty /w pierwszym dniu I sesji/
Termin zgłoszenia: rekrutacja ciągła (decyduje kolejność zgłoszeń)

Data rozpoczęcia: uzależniona od ilości kandydatów (min. 16 osób - I sesja 28.02.2009)

Cena: 1,500zł - dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu I sesji (istnieje możliwość opłaty za kurs w dwóch ratach - po 750zł)

Numer konta: Bank PKO PB.SA 60 1020 1811 0000 0802 0069 8373 Faktury na życzenie u Kwestora w ciągu 7 dni od wpłaty

Zgłoszenia:

1. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
tel. 058 55 47 347 w godzinach 9.00 - 14.00
www.awfis.gda.pl

2. Kuba Jakubczyk /organizator kursu/
Alfa Centrum poniedziałek 17.00-18.30
wtorek 14.00-15.30 20.30-22.00
tel. 663 303 033(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl